BZOJ 1951-古代猪文 (好题,Lucas+CRT+逆元+EXGCD+快速幂)

题目链接:BZOJ 1951

通过欧拉定理的推论得到组合数部分的模数后,用Lucas定理计算,但是模数不是质数,对模数分解质因数后发现所有质因子的指数都是1,于是用中国剩余定理合并方程.具体思路可见《算法竞赛进阶指南》172页.

调了好久,才发现是快速幂的参数写错了.不多说了,直接上代码吧…心态崩了

code:

#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <map>
#include <string>
#include <vector>

using namespace std;

typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;

int p[4] = {2, 3, 4679, 35617};

int exgcd(int a, int b, int &x, int &y) {
 if (!b) {
  x = 1;
  y = 0;
  return a;
 }
 int d = exgcd(b, a % b, x, y);
 int z = x;
 x = y;
 y = z - (a / b) * y;
 return d;
}

int quickpow(int n, int m, int mod) {
 int res = 1;
 while (m) {
  if (m & 1) res = (ll)res * n % mod;
  n = (ll)n * n % mod;
  m >>= 1;
 }
 return res;
}

int jc[4][36000];
int factorial() {
 for (int i = 0; i < 4; ++i) {
  jc[i][0] = 1;
  for (int j = 1; j < p[i]; ++j) {
   jc[i][j] = (ll)jc[i][j - 1] * j % p[i];
  }
 }
}

int inv(int a, int mod) {
 int x, y;
 exgcd(a, mod, x, y);
 return (x % mod + mod) % mod;
}

int lucas(int n, int m, int i) {
 if (n < m) return 0;
 if (n < p[i] && m < p[i])
  return (ll)jc[i][n] * inv(jc[i][n - m] * jc[i][m] % p[i], p[i]) % p[i];
 return (ll)lucas(n / p[i], m / p[i], i) * lucas(n % p[i], m % p[i], i) % p[i];
}

int CRT(int n, int a[], int mod) {
 int res = 0;
 for (int i = 0; i < n; ++i) {
  int M = mod / p[i];
  int t = inv(M, p[i]);
  res = (res + (ll)a[i] * M % mod * t % mod) % mod;
 }
 return res;
}

int A(int n, int i, int a[]) {
 for (int j = 0; j < 4; ++j) {
  a[j] += lucas(n, i, j);
 }
}

int main() {
 int n, g;
 cin >> n >> g;
 const int mod = 999911658;
 if (g == mod + 1) {
  cout << 0 << endl;
 } else {
  factorial();
  int a[4];
  memset(a, 0, sizeof(a));
  for (int i = 1; i * i <= n; ++i) {
   if (n % i == 0) {
    A(n, i, a);
    if (n / i != i) A(n, n / i, a);
   }
  }
  int ans = CRT(4, a, mod);
  ans = quickpow(g, ans, mod + 1);
  cout << ans << endl;
 }
 return 0;
}