KickStart 2018 Round D

第一题滑动窗口+multiset的运用
第二题将两个不等式条件转化为两个点的位置关系(一个点在另一个点的右上方),这个转化像整体换元,感觉很巧妙...然后贪心。
第三题四维dp+前缀和处理,参考了【Kickstart】2018 Round D - Funniest Word Search
以下是第三题的代码,值得保存下来复习。

——————————
好难……
——————————

Funniest Word Search

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int SIZE = 105;
int R,C,W;
char in [SIZE][SIZE];
int sumr[SIZE][SIZE][SIZE];
int sumc[SIZE][SIZE][SIZE];
int f[SIZE][SIZE][SIZE][SIZE];
int vr[SIZE][SIZE][SIZE];
int vc[SIZE][SIZE][SIZE];

typedef unordered_multiset<string> DICT;
unordered_map<int,DICT> word;

int value,_size,cnt;
void check(int i1,int j1,int i2,int j2){
  int s=i2-i1+j2-j1+2;
  int v=f[i1][j1][i2][j2];
  if((long long)v*_size>=(long long) value*s){
   if((long long) v*_size==(long long)value*s) cnt++;
   else{
    cnt=1;
    value=v;
    _size=s;
    int divisor=__gcd(value,_size);
    value/=divisor,_size/=divisor;
   }
  }

}

void solve (){

  for(int i=1;i<=R;++i){
   for(int j=1;j<=C;++j){
    string val="";
    for(int k=1;k<=j;++k){
      vr[i][j][k]=vr[i][j][k-1];
      val+=in[i][j-k+1-1];
      vr[i][j][k]+=word[k].count(val)*k;

    }

    string val2="";
    for(int k=1;k<=i;++k){
     vc[i][j][k]=vc[i][j][k-1];
     val2+=in[i-k+1][j-1];
     vc[i][j][k]+=word[k].count(val2)*k;
    }
   }
  }

  for(int i=1;i<=R;++i){
   for(int j=1;j<=C;++j){
    for(int k=1;k<=j;++k){
     sumr[i][j][k]=sumr[i-1][j][k]+vr[i][j][k];
    }

    for(int k=1;k<=i;++k){
     sumc[i][j][k]=sumc[i-1][j][k-1]+vc[i][j][k];
    }

   }
  }

  for(int i1=1;i1<=R;++i1){
   for(int j1=1;j1<=C;++j1){
    for(int i2=i1;i2<=R;++i2){
     for(int j2=j1;j2<=C;++j2){
       if(j2==j1){
        f[i1][j1][i2][j2]=f[i1][j1][i2-1][j2]+vr[i2][j2][1]+vc[i2][j2][i2-i1+1];
        check(i1,j1,i2,j2);
       }
       else{
        f[i1][j1][i2][j2]=f[i1][j1][i2][j2-1]+sumr[i2][j2][j2-j1+1]-sumr[i1-1][j2][j2-j1+1]+sumc[i2][j2][i2-i1+1];
        check(i1,j1,i2,j2);
       }
     }
    }
   }
  }
}

int main(){
  int T,kase=0;
  scanf("%d",&T);
  while(T--){
   _size=1,value=0,cnt=0;
   word.clear();
   scanf("%d%d%d",&R,&C,&W);
   for(int i=1;i<=R;++i){
    scanf("%s",in[i]);

   }
   for(int i=1;i<=W;++i){
    string tmp;
    cin>>tmp;
    int len = tmp.length();
    word[len].insert(tmp);
    reverse(tmp.begin(),tmp.end());
    word[len].insert(tmp);
   }

   solve();
   printf("Case #%d: %d/%d %d\n",++kase, value, _size , cnt );
  }
  return 0;
}

Transformation HDU – 4578 (延迟标记)

对延迟标记要有深入的理解。。。多个标记同时存在时要考虑顺序

参考:http://www.cfzhao.com/2019/04/03/hdu-4578-transformation/

#include <bits/stdc++.h>

typedef long long ll;

using namespace std;

const int SIZE = 100005;
const int MOD = 10007;
int n, q;

struct SegmentTree {
 int l, r;
 int sum,sum2,sum3;
 int lazy_add,lazy_mul,lazy_assign;
 #define l(x) tree[x].l
 #define r(x) tree[x].r
 #define sum(x) tree[x].sum
 #define sum2(x) tree[x].sum2
 #define sum3(x) tree[x].sum3
 #define lazy_add(x) tree[x].lazy_add
 #define lazy_mul(x) tree[x].lazy_mul
 #define lazy_assign(x) tree[x].lazy_assign
} tree[SIZE * 4];

void pushup(int p){
 sum(p)=(sum(p<<1|1)+sum(p<<1))%MOD;
 sum2(p)=(sum2(p<<1|1)+sum2(p<<1))%MOD;
 sum3(p)=(sum3(p<<1|1)+sum3(p<<1))%MOD;
}

void spread(int p){
 if(lazy_assign(p)){
  int s1=lazy_assign(p)%MOD,s2=s1*lazy_assign(p)%MOD,s3=s2*lazy_assign(p)%MOD;
  sum(p<<1|1)=s1*(r(p<<1|1)-l(p<<1|1)+1)%MOD;
  sum(p<<1)=s1*(r(p<<1)-l(p<<1)+1)%MOD;
  sum2(p<<1|1)=s2*(r(p<<1|1)-l(p<<1|1)+1)%MOD;
  sum2(p<<1)=s2*(r(p<<1)-l(p<<1)+1)%MOD;
  sum3(p<<1|1)=s3*(r(p<<1|1)-l(p<<1|1)+1)%MOD;
  sum3(p<<1)=s3*(r(p<<1)-l(p<<1)+1)%MOD;
  lazy_assign(p<<1|1)=lazy_assign(p<<1)=lazy_assign(p);
  lazy_add(p<<1|1)=lazy_add(p<<1)=0;
  lazy_mul(p<<1|1)=lazy_mul(p<<1)=1;
  lazy_assign(p)=0; 
 }
 if(lazy_mul(p)!=1){
  int s1=lazy_mul(p)%MOD,s2=s1*lazy_mul(p)%MOD,s3=s2*lazy_mul(p)%MOD;
  sum(p<<1|1)=sum(p<<1|1)*s1%MOD;
  sum(p<<1)=sum(p<<1)*s1%MOD;
  sum2(p<<1|1)=sum2(p<<1|1)*s2%MOD;
  sum2(p<<1)=sum2(p<<1)*s2%MOD;
  sum3(p<<1|1)=sum3(p<<1|1)*s3%MOD;
  sum3(p<<1)=sum3(p<<1)*s3%MOD;
  lazy_mul(p<<1|1)=lazy_mul(p<<1|1)*lazy_mul(p)%MOD;
  lazy_mul(p<<1)=lazy_mul(p<<1)*lazy_mul(p)%MOD;
  lazy_add(p<<1|1)=lazy_add(p<<1|1)*lazy_mul(p)%MOD;
  lazy_add(p<<1)=lazy_add(p<<1)*lazy_mul(p)%MOD;
  lazy_mul(p)=1;
 }
 if(lazy_add(p)!=0){
  int s1=lazy_add(p)%MOD,s2=s1*lazy_add(p)%MOD,s3=s2*lazy_add(p)%MOD;
  sum3(p<<1|1)=(sum3(p<<1|1)+3*s1%MOD*sum2(p<<1|1)%MOD+3*s2%MOD*sum(p<<1|1)%MOD+s3*(r(p<<1|1)-l(p<<1|1)+1)%MOD)%MOD;
  sum3(p<<1)=(sum3(p<<1)+3*s1%MOD*sum2(p<<1)%MOD+3*s2%MOD*sum(p<<1)%MOD+s3*(r(p<<1)-l(p<<1)+1)%MOD)%MOD;
  sum2(p<<1|1)=(sum2(p<<1|1)+2*s1%MOD*sum(p<<1|1)%MOD+s2*(r(p<<1|1)-l(p<<1|1)+1)%MOD)%MOD;
  sum2(p<<1)=(sum2(p<<1)+2*s1%MOD*sum(p<<1)%MOD+s2*(r(p<<1)-l(p<<1)+1)%MOD)%MOD;
  sum(p<<1|1)=sum(p<<1|1)+lazy_add(p)*(r(p<<1|1)-l(p<<1|1)+1)%MOD;
  sum(p<<1)=sum(p<<1)+lazy_add(p)*(r(p<<1)-l(p<<1)+1)%MOD;
  lazy_add(p<<1|1)=(lazy_add(p<<1|1)+lazy_add(p))%MOD;
  lazy_add(p<<1)=(lazy_add(p<<1)+lazy_add(p))%MOD;
  lazy_add(p)=0;
 }

}

void build(int p, int l, int r) {
 l(p) = l, r(p) = r;
 lazy_add(p)=0,lazy_assign(p)=0,lazy_mul(p)=1;
 if (l == r) {
  sum(p)=sum2(p)=sum3(p)=0;
  return ;
 }
 int mid = (l + r) >>1;
 build(p<<1, l, mid);
 build(p <<1 | 1, mid + 1, r);
 pushup(p);
}

void change(int p, int L,int R, int c,int d) {
 if(L<=l(p) && r(p)<=R){
  ll s1=d%MOD,s2=s1*d%MOD,s3=s2*d%MOD;
  if(c==1){
   sum3(p)=(sum3(p)+3*s1%MOD*sum2(p)%MOD+3*s2%MOD*sum(p)%MOD+s3*(r(p)-l(p)+1)%MOD)%MOD;
   sum2(p)=(sum2(p)+2*s1%MOD*sum(p)%MOD+s2*(r(p)-l(p)+1)%MOD)%MOD;
   sum(p)=(sum(p)+s1*(r(p)-l(p)+1)%MOD)%MOD;
   lazy_add(p)=(lazy_add(p)+d)%MOD;
  }
  if(c==2){
   sum(p)=s1*sum(p)%MOD;
   sum2(p)=s2*sum2(p)%MOD;
   sum3(p)=s3*sum3(p)%MOD;
   lazy_mul(p)=lazy_mul(p)*d%MOD;
   lazy_add(p)=lazy_add(p)*d%MOD;
  }
  if(c==3){
   sum(p)=s1*(r(p)-l(p)+1)%MOD;
   sum2(p)=s2*(r(p)-l(p)+1)%MOD;
   sum3(p)=s3*(r(p)-l(p)+1)%MOD;
   lazy_assign(p)=d;
   lazy_add(p)=0;
   lazy_mul(p)=1;
  }
  return;
 } 
 spread(p);
 int mid=(l(p)+r(p))>>1;
 if(L<=mid) change(p<<1,L,R,c,d);
 if(R>mid) change(p<<1|1,L,R,c,d);
 pushup(p);
} 

int ask(int p,int l,int r,int c){
  if(l<=l(p) && r(p)<=r){
   if(c==1) return sum(p);
   if(c==2) return sum2(p);
   if(c==3) return sum3(p);
  }
  spread(p);
  int mid=(l(p)+r(p))>>1;
  int val=0;
  if(l<=mid) val+=ask(p<<1,l,r,c);
  if(r>mid) val+=ask(p<<1|1,l,r,c);
  return val%MOD;
} 

int main() {
 int T,kase=0;
 while(~scanf("%d%d",&n,&q)&&n&&q){
  build(1,1,n);
  while(q--){
   int a,x,y,c;
   scanf("%d%d%d%d",&a,&x,&y,&c);
   if(a!=4) change(1,x,y,a,c);
   else{
    printf("%d\n",ask(1,x,y,c));
   }
  }

 }
 return 0;
}

Kick Start 2018 Round B B题

Sherlock and the Bit Strings

构造一个长度为N的只有‘0’和‘1’的串s,满足K个限制(s[A,B]中含有C个1),且这个串在所有满足限制的合法串当中为字典序第P大.

状压dp,f[i][j]:假设前i个字符已固定,且这前i个中最后16个字符为j时的合法方案数(注意j前面的到底是什么我们不用管,反正看作前缀是固定的,而这个结果统计的是前缀之后的部分可以有多少种变化)。我们从后往前转移,最终得到每个位置的情况。如何转移看代码就很清楚了,再次感到熟练位操作对做状压方面的题目很重要。

官方题解开头就讲到固定前缀的合法方案数与字典序第p大的关系,一开始没理解...就是如果串是i开头的话(我们以字典序的顺序来尝试i),f[1][i]>=p,那么第p大就一定是在这f[1][i]方案中了,否则从P中减掉f[1][i](f[1][i]的方案里都是些比P小的啊,减掉f[1][i]之后的P(用P'表示吧)就是开头字典序比i大时的方案里第p'大的,也是原来那个第P大的),i再转向下一个字典序更大的选择。然后可以一个一个位置构造出这个串。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

long long f[105][1<<16];
vector <pair<int,int> > limits[105];
int cnt[1<<16];
int shl[1<<16];

bool check(int i,int last){
  for(int j=0;j<limits[i].size();++j){
    if(cnt[((1<<limits[i][j].first)-1)&last]!=limits[i][j].second){
      return false;
    }
  }
  return true;
}

int main(){
  int T,kase=0;
  scanf("%d",&T);
  for(int i=1;i<(1<<16);++i){
    cnt[i]=cnt[i>>1]+(i&1);
    shl[i]=(i<<1)&((1<<16)-1);
  }
  while(T--){
    int n,k;
    long long p;
    scanf("%d%d%lld",&n,&k,&p);
    for(int i=1;i<=n;++i) limits[i].clear();
    for(int i=1;i<=k;++i){
      int A,B,C;
      scanf("%d%d%d",&A,&B,&C);
      limits[B].push_back(make_pair(B-A+1,C));
    }
    for(int i=0;i<(1<<16);++i){
      if(check(n,i)){
        f[n][i]=1;
      }
      else f[n][i]=0;
    }
    for(int i=n-1;i>0;--i){
      for(int j=0;j<(1<<16);++j){
        if(check(i,j)){
          f[i][j]=f[i+1][shl[j]]+f[i+1][shl[j]^1];
          if(f[i][j]>1e18) f[i][j]=1e18+1;
        }
        else f[i][j]=0;
      }
    }

    printf("Case #%d: ",++kase);
    for(int i=1,j=0;i<=n;++i,j=shl[j]){
      if(f[i][j]>=p){
        printf("0");
      }
      else{
        p-=f[i][j];
        j^=1;
        printf("1");
      }
    }
    printf("\n");

  }
  return 0;
}

SGU385 Highlander

题目来源:SGU 385
图片来自国家集训队论文《浅析竞赛中一类数学期望问题的解决方法》

其中min(j,i-j+1) 更改为min(j-1,i-j)貌似更合适。

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

double d[105];
double fac[105];
double f[105][105][105];
double g[105][105];

double A(int i,int j){
  return fac[i]/fac[i-j];
}

int main(){
  int n;
  scanf("%d",&n);

  fac[0]=1;
  for(int i=1;i<=n;++i){
    fac[i]=i*fac[i-1];
  }

  d[1]=0,d[2]=1;
  for(int i=3;i<=n;++i){
    d[i]=(i-1)*(d[i-1]+d[i-2]);
  }

  for(int i=2;i<=n;++i){
    for(int j=2;j<i;++j){
      for(int l=2;l<=min(j-1,i-j);l++){
        f[i][j][1]+=g[i-j][l];
      }
      f[i][j][1]*=A(n-i+j,j)/j;
      g[i][j]+=f[i][j][1];
      for(int k=2;k<=i/j;k++){
        f[i][j][k]=f[i-j][j][k-1]*A(n-i+j,j)/j/k;
        g[i][j]+=f[i][j][k];
      }
    }
    f[i][i][1]=A(n,i)/i;
    g[i][i]+=f[i][i][1];
  }

  double res=0;
  for(int j=2;j<=n;++j){
    for(int k=1;k<=n;++k){
      res+=f[n][j][k]*j*k;
    }
  }
  printf("%.10f\n",res/d[n]);

  return 0;
}

[NOI2005]聪聪与可可

聪聪与可可

在一个单位时间内,聪聪根据可可的位置,会先走出最短路中的下一步,然后被抓者可等概率随意走一步,也可原地不动。
在距离一步或者两步的时候,只要一个单位时间就可以抓到了,这是递归基。然后记忆化搜索解决之。

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

const int INF=0x3f3f3f3f;
int ver[2010],edge[2010],Next[2010],head[2010];
int t[1005],v[1005];
int dis[1005][1005]; //i到j的最短路长度
int p[1005][1005]; //p[i][j]从i到j的最短路中,i第一步到达的地方
double f[1005][1005]; //f[i][j] 初始地点i和j,抓到时的期望步数
int N,tot;

void add(int x,int y,int z){
  ver[++tot]=y,edge[tot]=z,Next[tot]=head[x],head[x]=tot;
}

void shortest_path(int *d,int len,int s){
   memset(d,0x3f,len);
   memset(v,0,sizeof(v));
   d[s]=0;
   v[s]=1;
   queue<int> q;
   q.push(s);
   while(q.size()){
    int x=q.front();q.pop();
    for(int i=head[x];i;i=Next[i]){
      int y=ver[i];
      if(!v[y]){
        v[y]=1;
        d[y]=d[x]+1;
        q.push(y);
      }
    }
   }
}

double solve(int i,int j){
  if(f[i][j]||i==j) return f[i][j];
  int fir=p[i][j],sec=p[fir][j];
  if(fir==j||sec==j) return f[i][j]=1;
  for(int k=head[j];k;k=Next[k]){
    f[i][j]+=solve(sec,ver[k]);
  }
  f[i][j]+=solve(sec,j);
  return f[i][j]=f[i][j]/(t[j]+1)+1;
}

int main(){
  //freopen("testdata.in","r",stdin);
  int E,C,M;
  scanf("%d%d%d%d",&N,&E,&C,&M);
  for(int i=0;i<E;++i){
    int t1,t2;
    scanf("%d%d",&t1,&t2);
    add(t1,t2,1);
    add(t2,t1,1);

  }

  for(int i=1;i<=N;++i){
    for(int j=1;j<=N;++j){
      dis[i][j]=INF;
    }
  }

  for(int i=1;i<=N;++i){
    shortest_path(dis[i],sizeof(dis[i]),i);
  }

  memset(p,0x3f,sizeof(p));
  for(int i=1;i<=N;++i){
    p[i][i]=i;
    for(int j=head[i];j;j=Next[j]){
      int y=ver[j];
      for(int k=1;k<=N;++k){
        if(dis[y][k]==dis[i][k]-1){
          p[i][k]=min(p[i][k],y);
        }
      }
      t[i]++;
    }
  }

  printf("%.3lf\n",solve(C,M));

  return 0;
}

扫描线(POJ 1151)

在平面坐标系里给出一些矩形,求面积并.
Atlantis

#include<cstdio>
#include<map>
#include<algorithm>
#include<iostream>
using namespace std;

const int N=106;
int n,m,num=0;

struct P{
  double x,y,z;
  int k;
  bool operator<(const P w) const{
    return x<w.x;
  }
}a[N<<1];

double raw[N<<1];
map<double ,int > val ;

struct Tree{
  int l,r,cnt;
  double len;
}t[N<<3];

void build(int p,int l,int r){
  t[p].l=l;
  t[p].r=r;
  t[p].cnt=0;
  t[p].len=0;
  if(l==r) return ;
  int mid=(l+r)>>1;
  build(p<<1,l,mid);
  build(p<<1|1,mid+1,r);
}

void change(int p,int l,int r,int k){
  if(l<=t[p].l&&r>=t[p].r) t[p].len=((t[p].cnt+=k)>0?raw[t[p].r+1]-raw[t[p].l]:0);
  if(t[p].l==t[p].r) return;
  int mid=(t[p].l+t[p].r)>>1;
  if(l<=mid) change(p<<1,l,r,k);
  if(r>mid) change(p<<1|1,l,r,k);
  t[p].len=(t[p].cnt>0?raw[t[p].r+1]-raw[t[p].l]:t[p<<1].len+t[p<<1|1].len);
}

void Atlantis(){
  for(int i=1;i<=n;++i){
    int k=i<<1;
    double y,z; //竖直方向坐标
    scanf("%lf %lf %lf %lf",&a[k-1].x,&y,&a[k].x,&z);
    raw[k-1]=a[k-1].y=a[k].y=y;//矩形左边界
    raw[k]=a[k-1].z=a[k].z=z; //矩形右边界
    a[k-1].k=1;
    a[k].k=-1;
  }
  n<<=1;
  //离散化
  sort(raw+1,raw+n+1);
  int m=unique(raw+1,raw+n+1)-(raw+1);
  for(int i=1;i<=m;++i) val[raw[i]]=i;
  sort(a+1,a+n+1);
  build(1,1,m-1);
  double ans=0;
  for(int i=1;i<n;++i){
    int y=val[a[i].y],z=val[a[i].z]-1; // y:[val[a[i].y], val[a[i].y]+1] z: [val[a[i].z]-1, val[a[i].z]]
    change(1,y,z,a[i].k); //y~z: [val[a[i].y], val[a[i].z]
    ans+=t[1].len*(a[i+1].x-a[i].x); //t[1].len 整个扫描线覆盖的长度
  }
  printf("Test case #%d\nTotal explored area: %.2f\n\n", ++num, ans);
}

int main() {
  while (cin >> n && n) Atlantis();
  return 0;
}

线段树延迟标记 (POJ3468)

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int SIZE = 100010;

struct SegmentTree{
  int l,r;
  long long sum,add;
  #define l(x) tree[x].l
  #define r(x) tree[x].r
  #define sum(x) tree[x].sum
  #define add(x) tree[x].add
} tree[SIZE*4];

int a[SIZE],n,m;

void build(int p,int l,int r){
  l(p)=l,r(p)=r;
  if(l==r) { sum(p)=a[l];return; }
  int mid=(l+r)/2;
  build(p*2,l,mid);
  build(p*2+1,mid+1,r);
  sum(p)=sum(p*2)+sum(p*2+1);
}

void spread(int p){
  if(add(p)){
    sum(p*2)+=add(p)*(r(p*2)-l(p*2)+1);
    sum(p*2+1)+=add(p)*(r(p*2+1)-l(p*2+1)+1);
    add(p*2)+=add(p);
    add(p*2+1)+=add(p);
    add(p)=0;
  }
}

void change(int p,int l,int r,int d){
  if(l<=l(p) && r>=r(p)){
    sum(p)+=(long long) d*(r(p)-l(p)+1);
    add(p)+=d;
    return;
  }
  spread(p);
  int mid=(l(p)+r(p))/2;
  if(l<=mid) change(p*2,l,r,d);
  if(r>mid) change(p*2+1,l,r,d);
  sum(p)=sum(p*2)+sum(p*2+1);
}

long long ask(int p,int l,int r){
  if(l<=l(p) && r>=r(p)) return sum(p);
  spread(p);
  int mid=(l(p)+r(p))/2;
  long long val=0;
  if(l<=mid) val+=ask(p*2,l,r);
  if(r>mid) val+=ask(p*2+1,l,r);
  return val;
}

int main(){
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for(int i=1;i<=n;++i){
    scanf("%d",&a[i]);
  }
  build(1,1,n);
  while(m--){
    char op[2];
    int l,r,d;
    scanf("%s%d%d",op,&l,&r);
    if(op[0]=='C'){
      scanf("%d",&d);
      change(1,l,r,d);
    }
    else printf("%lld\n",ask(1,l,r));
  }
  return 0;
}

最大连续子段和

RT,线段树单点修改,区间查询.

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <vector>
#include <queue>
#include <map>
#include <stack>
#include <utility>
using namespace std;
const int INF = 1e9;
const int maxn = 1e6;

#define SIZE 500000

int a[SIZE+1];
struct SegmentTree {
  int l,r;
  int dat,sum,lmax,rmax;
  SegmentTree() {
    l = r = sum = 0;
    lmax = rmax =dat= -INF;
  }
} t[SIZE*4];

void build(int p,int l,int r) {
  t[p].l=l,t[p].r=r;
  if(l==r) {
    t[p].dat=t[p].lmax=t[p].rmax=t[p].sum=a[l];
    return;
  }
  int mid=(l+r)/2;
  build(p*2,l,mid);
  build(p*2+1,mid+1,r);
  t[p].dat=max(max(t[p*2].dat,t[p*2+1].dat),t[p*2].rmax+t[p*2+1].lmax);
  t[p].lmax=max(t[p*2].lmax,t[p*2].sum+t[p*2+1].lmax);
  t[p].rmax=max(t[p*2+1].rmax,t[p*2+1].sum+t[p*2].rmax);
  t[p].sum=t[p*2].sum+t[p*2+1].sum;
}

void change(int p,int x,int v) {
  if(t[p].l==t[p].r) {
    t[p].dat=t[p].lmax=t[p].rmax=t[p].sum=v;
    return;
  }
  int mid=(t[p].l+t[p].r)/2;
  if(x<=mid)
    change(p*2,x,v);
  else
    change(p*2+1,x,v);
  t[p].dat=max(max(t[p*2].dat,t[p*2+1].dat),t[p*2].rmax+t[p*2+1].lmax);
  t[p].lmax=max(t[p*2].lmax,t[p*2].sum+t[p*2+1].lmax);
  t[p].rmax=max(t[p*2+1].rmax,t[p*2+1].sum+t[p*2].rmax);
  t[p].sum=t[p*2].sum+t[p*2+1].sum;
}

SegmentTree ask(int p,int l,int r) {
  if(l<=t[p].l&&r>=t[p].r) {
    return t[p];
  }
  SegmentTree res,a,b;
  int mid=(t[p].l+t[p].r)/2;
  if(l<=mid) {
    a=ask(p*2,l,r);
    res.sum+=a.sum;
  }
  if(r>mid) {
    b=ask(p*2+1,l,r);
    res.sum+=b.sum;
  }
  res.lmax=max(a.lmax,a.sum+b.lmax);
  res.rmax=max(b.rmax,b.sum+a.rmax);
  res.dat=max(max(a.dat,b.dat),a.rmax+b.lmax);
  return res;
}

int main() {
  int n,m;
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for(int i=1; i<=n; ++i) {
    scanf("%d",&a[i]);
  }
  build(1,1,n);
  while(m--) {
    int k,x,y;
    scanf("%d%d%d",&k,&x,&y);
    if(k==1) {
      if(x>y)
        swap(x,y);
      printf("%d\n",ask(1,x,y).dat);
    } else {
      change(1,x,y);
    }
  }
  return 0;
}

HDU – 6214 Smallest Minimum Cut

HDU 6214

求最小割的最小割边数量.
每边以w*(m+1)+1为边权加入图中,最小割为maxflow/(m+1),最小割的边数为maxflow%(m+1).
精髓在于将已选边数加到了流量信息里.

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <vector>
#include <queue>
#include <map>
#include <stack>
#include <utility>
using namespace std;
const int INF = 1e9;
const int maxn = 1e6;

struct Edge{
 int from,to,cap,flow;
 Edge(int u,int v,int c,int f):from(u),to(v),cap(c),flow(f){}
};

struct Dinic{
 int n,m,s,t;
 vector<Edge> edges;
 vector<int> G[maxn];
 bool vis[maxn];
 int d[maxn];
 int cur[maxn];

 void init(int n){
  for(int i=0;i<=n;++i) G[i].clear();
  edges.clear();
 }

 void AddEdge(int from, int to, int cap){
  edges.push_back(Edge(from,to,cap,0));
  edges.push_back(Edge(to,from,0,0)); //反向弧
  m=edges.size();
  G[from].push_back(m-2);
  G[to].push_back(m-1);
 }

 bool BFS(){
  memset(vis,0,sizeof(vis));
  queue<int> Q;
  Q.push(s);
  d[s]=0;
  vis[s]=1;
  while(!Q.empty()){
   int x=Q.front();Q.pop();
   for(int i=0;i<G[x].size();++i){
    Edge &e=edges[G[x][i]];
    if(!vis[e.to]&&e.cap>e.flow){
     vis[e.to]=1;
     d[e.to]=d[x]+1;
     Q.push(e.to);
    }
   }
  }
  return vis[t];
 }

 int DFS(int x,int a){
  if(x==t||a==0) return a;
  int flow=0,f;
  for(int &i=cur[x];i<G[x].size();++i){
   Edge &e=edges[G[x][i]];
   if(d[x]+1==d[e.to]&&(f=DFS(e.to,min(a,e.cap-e.flow)))>0){
    e.flow+=f;
    edges[G[x][i]^1].flow-=f;
    flow+=f;
    a-=f;
    if(a==0) break;
   }
  }
  return flow;
 }

 int Maxflow(int s,int t){
  this->s=s;
  this->t=t;
  int flow=0;
  while(BFS()){
   memset(cur,0,sizeof(cur));
   flow+=DFS(s,INF);
  }
  return flow;
 }

} flow;

int main() {
 // freopen("in.txt","r",stdin);
 // freopen("out.txt","w",stdout);
  int T,n,m;
  scanf("%d",&T);
  while(T--){
   scanf("%d%d",&n,&m);
   int s,t;
   scanf("%d%d",&s,&t);
   flow.init(n);
   for(int i=0;i<m;++i){
    int u,v,w;
    scanf("%d%d%d",&u,&v,&w);
    flow.AddEdge(u,v,w*(m+1)+1);
    flow.AddEdge(v,u,0);
   }
   printf("%d\n",flow.Maxflow(s,t)%(m+1));

  }
  return 0;
}

Distinct Substrings SPOJ – DISUBSTR

Distinct Substrings

求不同子串个数.
对排好序的后缀,相邻两个后缀产生的不同子串数为:
(n-sa[i])+(n-sa[i-1])-height[i].

而(n-sa[i])+(n-sa[i-1])的累加就是(n+1)*n/2

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <vector>
#include <queue>
#include <map>
#include <stack>
#include <utility>
using namespace std;
const int INF = 1e9;
const int MAX_V = 10005;
const int MAX_E= 200005;

int c[20010],_rank[20010],temp[20010],sa[20010],height[20010];
void da(int str[],int n,int m){
 n++;
 int i,j,p;
 for(i=0;i<m;++i) c[i]=0;
 for(i=0;i<n;++i) c[_rank[i]=str[i]]++;
 for(i=1;i<m;++i) c[i]+=c[i-1];
 for(i=n-1;i>=0;--i) sa[--c[_rank[i]]]=i;
 for(j=1;j<=n;j<<=1){
  p=0;
  //若未对str进行离散化,第一轮rank不是真正的rank,是大小关系相对确定的rank.
  //_rank[i]为上一轮第i个位置的rank(也是此轮第i个位置的第一关键字, 第i-j个位置的第二关键字)
  //temp[i]为第i小的第二关键字对应的串首位置(第一关键字的下标)
  for(i=n-j;i<n;++i) temp[p++]=i; //无第二关键字
  for(i=0;i<n;++i){
   if(sa[i]>=j) temp[p++]=sa[i]-j;
  }
  //排序第一关键字_rank[i],当_rank[i]相等时,让第二关键字小的排前面
  for(i=0;i<m;++i) c[i]=0;
  for(i=0;i<n;++i) c[_rank[temp[i]]]++;
  for(i=1;i<m;++i) c[i]+=c[i-1];
  for(i=n-1;i>=0;--i) sa[--c[_rank[temp[i]]]] = temp[i];
  //新的rank数组要由老的rank数组得到,因而将rank转移到temp上
  swap(_rank,temp);
  p=1;
  _rank[sa[0]]=0;
  for(i=1;i<n;++i){
   _rank[sa[i]]=temp[sa[i-1]]==temp[sa[i]]&&temp[sa[i-1]+j]==temp[sa[i]+j]?p-1:p++;
  }
  if(p>=n) break;
  m=p;
 }

 int k=0;
 n--;

 //height[rank[i]]>=height[rank[i-1]]-1
 for(i=0;i<n;++i){
  if(k) k--;
  j=sa[_rank[i]-1];
  while(str[i+k]==str[j+k]) k++;
  height[_rank[i]]=k;
 }

}

char s[1005];
int t[1005];
int main(){
 int T;
 cin>>T;
 while(T--){
  scanf("%s",s);
  int len=strlen(s);
  int m=0;
  for(int i=0;i<len;++i){
    t[i]=s[i]-0;
    m=max(s[i]-0,m);
  }
  t[len]=0;
  da(t,len,m+1);
  int ans=len*(len+1)/2;
  for(int i=0;i<=len;++i){
    ans-=height[i];
    // cout<<height[i]<<endl;
  }
  printf("%d\n",ans);
 }

}